Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).

II. Vymezení pojmů

Prodávající - provozovatel internetového obchodu - Jarmila Gašparová, Vendryně 1080, 739 94 Vendryně, IČO: 47653639, DIČ: CZ6553221928, Tel.: +420 605 837 535, Email: info@jeans-shop.cz

Adresa provozovny: JEANS SHOP, Dukelská 1137, 739 61 Třinec.
 
Jedná se o provozovatele e-shopu, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Podnikatel - je ten, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy pro obchodní, výrobní nebo obdobnou činnost. Uvede-li Kupující v objednávce sou firmu, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla pro podnikatele týkající se reklamace či vrácení zboží.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

III. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

E-shop prodávajícího představuje jen katalog zboží. Zobrazení zboží na webové stránce eshopu tak nezakládá nabídku ve smyslu ObčZ. Zobrazením zboží v v eshopu prodávající pouze vyzývá zákazníka, aby provedl objednávku na zobrazené zboží a uzavřel příslušnou kupní smlouvu s prodávajícím.

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, zvolení dopravy zboží a způsobu platby za zboží. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat.
Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, je Kupující povinen seznámit se s obchodními podmínkami prodávajícího. Kliknutím na tlačítko potvrzující objednávku (s povinností platby) pak Kupující výslovně souhlasí se zněním obchodních podmínek a objednávka bude s konečnou platností odeslána ke zpracování prodávajícímu. Toto odeslání objednávky prodávajícímu je závazné. Až do okamžiku odeslání objednávky kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby” má kupující kdykoliv možnost ukončit objednávkový proces.
Kupní smlouva vzniká až odesláním informativního emailu prodávajícího Kupujícímu na Kupujícím zadaný email se souhrnem objednávky.
Kupující odesláním objednávky v internetovém obchodě souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího emailovou nebo SMS formou. Tyto sdělení nejsou povinná a je možno se z nich, při přijetí prvního, odhlásit.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na eshopu Prodávajícího a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující informovaný telefonicky anebo emailem.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit objednávku na zboží, které nemá v nabídce e-shopu, jakožto i objednávku na zboží, které výrobce či dodavatel nemůže dodat (již se nevyrábí, nelze dodat jiné barvy aj..).

Prodávající je povinen doručit zboží nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky (pokud se s kupujícím nedohodne jinak). Pokud není domluveno jinak a zboží do 30 dnů není dodáno, má možnosti zákazník zboží neodebrat a nemusí za něj platit. Kupní smlouva tímto zaniká.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

IV. Ceny

Ceny uvedené na eshopu jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.

V případě, že prodávající prodává některé zboží ve slevové akci je nejnižší cena zboží (před poskytnutím slevy), za kterou ji prodávající prodával a nabízel (a) v době 30 dnů před poskytnutím slevy, nebo (b) od okamžiku, kdy začal zboží nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo (c) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšoval-li prodávající slevu z ceny zboží postupně, zobrazena na kartě zboží jako cena přeškrtnutá

V. Dodání zboží

Kupující / spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.
Zboží uvedeno s dostupností "Externí sklad" je expedováno 5-10 dní od objednání.
V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! 

VI. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy ve 14ti denní lhůtě

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu na dálku a zakoupil zboží v eshopu, má právo do 14 (čtrnácti) dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu (v souladu s § 1829 odst.1 ObčZ). Toto se nevztahuje pro podnikatelské subjekty (zboží zakoupené na firmu není možno dle ObčZ vrátit do 14 dnů od jeho převzetí). Od smlouvy může spotřebitel odstoupit tím způsobem, že prodávajícího ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží jednoznačným prohlášením informuje o svém odstoupení od kupní smlouvy.
2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. A TO VČETNĚ DÁRKOVÉHO PRODUKTU, POKUD BYL K NÁKUPU DOPLNĚN PRODÁVAJÍCÍM A JE UVEDEN NA PRODEJNÍM DOKLADU. Pokud je dárkový produkt zakoupen v akci 2+1 Zdarma, je povinen kupující zaslat nazpět daný dárkový produkt při vrácení i jen jednoho ks z jeho objednávky.
3. Pokud odstoupíte od smlouvy s Prodávajícím, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží k Vám (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
4. Zboží doporučujeme vracet pokud možno v původním stavu, neporušené, nepoužité, nenošené, neprané, včetně originálních visaček, štítků a prodejních dokladů.
5. Po vrácení zboží (na dobírku vracené zboží nepřijímáme) budou kupujícímu vráceny peněžní prostředky na jím udané číslo bankovního účtu. Pokud nebude vrácen dárkový produkt, bude jeho cena odečtena při vrácení celé částky v prodejní ceně produktu.
6. V případě, že kupující vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží použité, poškozené, prané, T, visaček, apod. nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodejce v tomto případě poníží kupní cenu o opotřebení, když prodávající tímto informuje spotřebitele, že spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
7. Náklady na doručení zboží při odstoupení spotřebitele od smlouvy zpět prodávajícímu hradí plně kupující. Zboží je možno po předchozí dohodě vrátit i osobně.
8. Odstoupení od smlouvy je možné těmito komunikačními prostředky - písemně, telefonicky, emailem, případně dalšími elektronickými nástroji komunikace (chat, Messenger, WhatsApp atd).

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musíte o svém rozhodnutí informovat odesláním oznámení dle pokynů k odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů Prodávajícího, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, nebo e-mailem). Obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

VII. Práva z vadného plnění - Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:
 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví (prodávající informuje kupujícího, že v daném odvětví neexistují kodexy chování), není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy. 
 1. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci a/nebo použil-li kupující věc ještě před objevením vady a/nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím a/nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 3. V případě poskytnutí slevy z kupní ceny anebo při oprávněném využití práva odstoupit od kupní smlouvy, bude prodávající ohledně způsobů úhrady peněžních prostředků kupujícímu – nedohodne-li se s kupujícím v daném případě jinak – dále postupovat obdobně jako při odstoupení od smlouvy; obdobně se též užijí ustanovení ohledně vystavení nového slevového kupónu, jde-li o zboží, při jehož nákupu byl ze strany kupujícího uplatněn slevový kupón.
 4. Projeví-li se vada zboží v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí. Uvedené neplatí:
 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • pokud kupující vadu sám způsobil,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.
 1. Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odstavci prvém tohoto ustanovení VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 2. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 1. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 2. Vadu může kupující vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena.
 3. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 4. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 5. Nepodaří-li se záležitost vyřešit přímo s prodávajícím, může se spotřebitel obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy je dále možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.
 6. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat nejlépe prostřednictvím internetového formuláře, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, nebude-li při naplnění výjimečných okolností prodlouženo. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje, přičemž náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu více zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
 7. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
 8. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz

   18. Pro uplatnění reklamace prosím postupujte dle reklamačních pokynů.
   19. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného prodlení, nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů.

Zákazník bere na vědomí, že vzhledem k velkému množství různých typů monitorů s odlišným nastavením barev, se může barva nabízeného zboží na fotkách v eshopu minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti.

Obchodní podmínky jsou platné od 6.1. 2023 do odvolání.